Thursday, August 9, 2012

Anonymous wants ATTENTION paid to him.. so ATTENTION he will get.

Our friend ANONYMOUS wrote in again. Not sure what he is getting at, maybe its a drunken rant. Who knows.... I do know that he wants attention. He wants to be heard. Maybe he's alone? He seems to have passion for the fight we have against zombies and the ASMZ, but what is he REALLY getting at? I'll let you try to decipher what he/she has to say. 

I'm preparing my notes before telling you about what was reported to me from AFRICA. Its hard to say, they all seem to be pretty shaken up. I CAN tell you, they met some people/survivors on the outside wall of Ethiopia. Hopefully they can get the help they need while they are inside. The ARC OF THE COVENANT is there. Crossing my fingers. We need it. Having it will ensure that the ASMZ wont have the power to create a master race, or worse, kill off the majority of humans left on the planet.  Tell me what you think about this..... letter.


nuɟoɹʇnuɐʇǝlʎ' ɟoɹ ʎon' ɐlǝɔ poǝs uoʇ ʞuoʍ ɐuʎʇɥıuƃ ɐqonʇ ɯǝ˙ ɟɹıǝup oɹ ɟoǝ' ǝppıǝ ɹoʇʇǝu˙ ɥoʍ ıs ɥɐʇǝ ʇɥɐʇ ɯnɔɥ pıɟɟǝɹǝuʇ ɟɹoɯ loʌǝ¿ ʍɥɐʇ ıs ƃoop ʍıʇɥonʇ ǝʌıl¿ ʇɥıs ʌǝɹʎ ɯǝssɐƃǝ sdǝɐʞs oɟ ʇɥɐʇ pnɐlıʇʎ˙ ʍɥɐʇ ɥɐddǝus ıɟ ʎonɹ dɹǝɔıons zɟɔ ƃǝʇs ʇɥǝ ʇɥıɹp ǝdɥop¿ ʍɥo ıs ʇo sɐʎ ʇɥǝ ɥnɯɐu uɐʇnɹǝ oɟ ɔɥoıɔǝ ʍıll uoʇ nsǝ ʇɥǝ doʍǝɹs ɔoɯqıuǝp ʇo po ʇɥǝ ʌǝɹʎ ʇɥıuƃ ʎon ɥodǝ ʇo dɹǝʌǝuʇ¿
ɟoɹ oɹ ɟɹıǝup' ǝppıǝ ɹoʇʇǝu¿ ɥoʍ ıs loʌǝ ʇɥɐʇ ɯnɔɥ pıɟɟǝɹǝuʇ ɟɹoɯ ɥɐʇǝ¿ ʍɥɐʇ ıs ǝʌıl ʍıʇɥonʇ ƃoop¿ pnɐlıʇʎ˙ ʇɥǝɹǝ ıs uo snɔɥ ʇɥıuƃ ɐs ouǝ˙ ıʇ ıs ɥnɯɐu uɐʇnɹǝ ʇo ɥɐʌǝ pnɐlıʇʎ˙ lıɟǝ˙ pǝɐʇɥ˙ pɐɹʞ˙ lıƃɥʇ˙ qǝƃıuuıuƃ˙ ǝup˙
ʍɥɐʇ ıs ɐ pǝɯoɔɹɐʇ ʍıʇɥonʇ ɐ ɹǝdnqlıɔɐu¿ ʇɥǝʎ ʇɥɹıʌǝ ou ʇɥǝ ǝxısʇǝuɔǝ oɟ ʇɥǝ oʇɥǝɹ˙ ʍɥɐʇ ıs ɟɐıʇɥ ıɟ ıu ɟǝɐɹ¿

ʌıunɯ ɔouʇɐƃıouǝ˙
pou,ʇ looʞ ʇoo ɟɐɹ˙ ʇɥǝ snu sǝʇs soou˙

1 comment: